Δραστηριότητες

Δραστηριότητες του ευρωπαϊκού προγράμματος

WP1 – Διαχείριση και υλοποίηση του έργου

Δραστηριότητα – 1.1 Οικονομικές κατευθυντήριες γραμμές
Οι εταίροι θα ορίσουν μια διευθύνουσα επιτροπή υπεύθυνη για τον έλεγχο του προϋπολογισμού.

Δραστηριότητα – 1.2 Συμφωνίες συνεργατών
Ο επικεφαλής συνεργάτης θα παρουσιάσει ένα σχέδιο της συμφωνίας συνεργατών προς υπογραφή από τους συνεργάτες.

Δραστηριότητα – 1.3 Προσδιορισμός του πίνακα επικοινωνίας
Ορισμός ενός συμβουλίου επικοινωνίας και διάδοσης που θα είναι υπεύθυνο για τις σχετικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έργου.

Δραστηριότητα – 1.4 Επιλογή στόχων
Προσδιορισμός ΜΜΕ, πανεπιστημίων, εκπαιδευτών και προσώπων που θα συμμετάσχουν σε πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις, μαθησιακές δραστηριότητες και μελλοντικά συνέδρια.

Δραστηριότητα – 1.5 Σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης
Οι εταίροι θα καταρτίσουν ένα χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και θα ορίσουν ένα επιστημονικό συμβούλιο υπεύθυνο για την αξιολόγηση της ποιότητας.

Δραστηριότητα – 1.6 Υποβολή εκθέσεων έργου
Η δραστηριότητα αυτή θα καλύψει κάθε ενέργεια που απαιτείται για την αναφορά ολόκληρου του σχεδίου εργασίας, εξασφαλίζοντας την ακριβή καταγραφή όλων των γεγονότων, των προβλημάτων και των ροών εργασίας.

Δραστηριότητα – 1.7 Επίλυση συγκρούσεων
Το έργο αυτό θα αναλάβει τη διαχείριση πιθανών αντικρουόμενων αναγκών και δράσεων/γνώμης μεταξύ των εταίρων σχετικά με τις ερμηνείες των στόχων, τις διαδρομές επίτευξης αποτελεσμάτων ή τις μεθοδολογίες παραγωγής εκροών.

Δραστηριότητα – 1.8 Προγραμματισμός μελλοντικών συναντήσεων
Προγραμματισμός των συναντήσεων των εταίρων για όλη τη διάρκεια του έργου: πού, πότε και ποιοι θα συμμετέχουν.

WP2 – Επικοινωνία και διάδοση

Δραστηριότητα – 2.1 Σχέδιο επικοινωνίας και διάδοσης
Παραγωγή ενός πλήρους σχεδίου κατά την έναρξη του έργου που θα καθοδηγεί τους εταίρους και τους συνεργαζόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου σε κάθε δραστηριότητα σχετικά με την επικοινωνία της ύπαρξης και της προβολής του έργου, καθώς και τον τρόπο, το χρόνο και το μέρος διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Δραστηριότητα – 2.2 Πρότυπα και γραφικά επικοινωνίας
Παραγωγή υποδειγμάτων για το υλικό διάδοσης του έργου, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του σχεδίου επικοινωνίας και διάδοσης.

Δραστηριότητα – 2.3 Δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης
Όλες οι δραστηριότητες επικεντρώθηκαν στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων που θα μπορούσε να απαιτήσει μικρές δαπάνες (συνέδρια, διαφημιστικά βίντεο, podcasts, τηλεοπτική παρουσία, συνεντεύξεις τύπου).

Δραστηριότητα – 2.4 Ιστοσελίδα του έργου
Ιστοσελίδα του έργου: υποδοχή, σχεδιασμός, δημιουργία, μεταφόρτωση και ενημέρωση. Στον ιστότοπο θα αποθηκεύονται ειδήσεις του έργου, πληροφορίες για τις συνεργασίες, ΔΑ και κάθε άλλου είδους ειδήσεις που η κοινοπραξία θα κρίνει σχετικές. Η ιστοσελίδα θα είναι επίσης η τοποθεσία υποδοχής όλων των διαδικτυακών εργαλείων και υλικών που θα παραχθούν.

WP3 – Ανάπτυξη του PR1: OFFSET – Υλικό μαθημάτων κατάρτισης

Δραστηριότητα – 3.1 Δημιουργία περιεχομένου μαθημάτων: Ψηφιοποιημένη επιχείρηση – Χειροτεχνία. Υλικό για σημερινούς και μελλοντικούς επιχειρηματίες χειροτεχνίας
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα ασχοληθεί με τη δημιουργία του PR1 σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που περιγράφονται στην ενότητα “PRs”, εστιάζοντας στο υλικό που σχετίζεται με την πρώτη ομάδα-στόχο, τους σημερινούς και μελλοντικούς επιχειρηματίες χειροτεχνίας.

Δραστηριότητα – 3.2 Δημιουργία περιεχομένου μαθημάτων: Ψηφιοποιημένη επιχείρηση – Χειροτεχνία. Υλικό για προπονητές νεοφυών επιχειρήσεων/εκπαιδευτές επιχειρηματικότητας
Όπως και για τη δραστηριότητα 3.1, αλλά με έμφαση στην κατάρτιση των εκπαιδευτών, ιδίως των μεντόρων νεοσύστατων επιχειρησεων (για θερμοκοιτίδες/επιταχυντές) και των εκπαιδευτών επιχειρηματικότητας (για ιδρύματα παροχής ΕΕΚ (VΕΤ) και αναπτυξιακούς οργανισμούς).

Δραστηριότητα – 3.3 Πιλοτική δοκιμή εκπαιδευτικής δραστηριότητας: Περιεχόμενα μαθήματος
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα θα οργανωθεί και θα φιλοξενηθεί από το UNIVPM για να δοκιμαστεί το υλικό που θα παραχθεί μετά από 14 μήνες παραγωγής του PR1. Μετά τη δοκιμή, όλο το υλικό θα οριστικοποιηθεί.

WP4 – Ανάπτυξη του PR2: OFFSET – Σύνολο εργαλείων

Δραστηριότητα – 4.1 Εργαλείο πλατφόρμας Α: Διαδραστική βιβλιοθήκη
Η διαδραστική βιβλιοθήκη θα δημιουργηθεί σύμφωνα με την περιγραφή του PR2. Εν τω μεταξύ, η κοινοπραξία θα αναζητήσει υλικό ανοικτού κώδικα, ακολουθώντας και πάλι την περιγραφή του PR2.

Δραστηριότητα – 4.2 Εργαλείο πλατφόρμας B: Δοκιμή προφίλ
Η κοινοπραξία θα αναπτύξει ένα τεστ για την αξιολόγηση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των επιχειρηματιών και των εκπαιδευτών σε διάφορους τομείς εξειδίκευσης: γενικές επιχειρηματικές γνώσεις, ψηφιοποίηση της βιοτεχνίας, ευκαιρίες ψηφιοποιημένης επιχειρηματικότητας στον τομέα της βιοτεχνίας.

Δραστηριότητα – 4.3 Εργαλείο πλατφόρμας Γ: MOOC για την ψηφιοποιημένη επιχειρηματικότητα – Χειροτεχνία
Η παρούσα δραστηριότητα θα επικεντρωθεί στη “μετάφραση” όλου του εκπαιδευτικού υλικού που συντάχθηκε στο PR1 σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα από απόσταση και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό κατά παραγγελία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Δραστηριότητα – 4.4 Πιλοτική δοκιμή μαθησιακής δραστηριότητας: Δοκιμή πλατφόρμας
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία οργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από το EMPHASYS, θα χρησιμεύσει ως δοκιμή για τα 3 εργαλεία που παρήχθησαν στο πλαίσιο αυτού του έργου. Μετά τις δραστηριότητες δοκιμής, όλα τα εργαλεία θα οριστικοποιηθούν (και θα βελτιωθούν εάν είναι απαραίτητο).