Εργα

Γενικός στόχος

Ένας από τους κύριους στόχους της ΕΕ είναι να διευκολύνει τη διαδικασία ψηφιακής μετάβασης για όλους τους τομείς εργασίας και οικονομίας. Για μια συστημική μετάβαση, οι ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες πρέπει να εμπεδωθούν στη νοοτροπία των σημερινών και μελλοντικών γενεών επιχειρηματιών, διαμορφώνοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον με τρόπο που να ευνοεί τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ικανών να κατανοήσουν τις θετικές επιδράσεις που θα τους επιφέρουν αυτές οι δεξιότητες και επίσης να τις εφαρμόσουν.
K

Ειδικός στόχος 1

Εκπαίδευση των διδασκόντων: Παραγωγή μιας συλλογής βέλτιστων πρακτικών και εκπαιδευτικού υλικού για την κάλυψη των κενών ψηφιακών και επιχειρηματικών γνώσεων για τους εκπαιδευτές της χειροτεχνίας ΕΕΚ και τους υπεύθυνους κατάρτισης επιχειρήσεων.
K

Ειδικός στόχος 2

Δημιουργία/βελτίωση των ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των επιχειρηματιών χειροτεχνίας.
K

Ειδικός στόχος 3

Βελτίωση της ευαισθητοποίησης των σημερινών επιχειρηματιών της χειροτεχνίας και των επενδυτών σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα μέσα εφαρμογής στον τομέα της χειροτεχνίας.

Αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα του έργου

1. Αύξηση των γνώσεων των παρόχων ΕΕΚ και των προπονητών επιχειρήσεων σχετικά με τις ήδη υπάρχουσες καλές και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της ψηφιοποίησης του τομέα της χειροτεχνίας, αυξάνοντας επίσης την ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά τις δυνατότητες που προσφέρει σε νεοσύστατες και ήδη υπάρχουσες επιχειρήσε

2. Αύξηση των γνώσεων των σημερινών επιχειρηματιών και επενδυτών σχετικά με τα προαναφερθέντα θέματα, ως μέσο για την επίτευξη πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος όσον αφορά την εφαρμογή της ψηφιοποίησης στην επιχειρηματικότητα του τομέα της χειροτεχνίας.

3. Υποστήριξη της δημιουργίας τοπικών νέων επιχειρήσεων ψηφιακής χειροτεχνίας.